Sắt, thép ống

Danh mục: Sắt, thép và tôn

Mua với số lượng lớn xin liên hệ Hotline 19006714 để có giá tốt

THÉP ỐNG KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
ỐNG 21 8D 169
KẼM 9D 169
1LY 169
1LY1 169
1LY2 169
1LY35 169
1LY5 169
1LY7 169
1LY8 169
2LY0 169
2LY3 169
2LY4 169
2LY5 169
2LY8 169
3LY 169
ỐNG 27 9D 127
KẼM 1LY 127
1LY1 127
1LY2 127
1LY35 127
1LY5 127
1LY7 127
1LY8 127
2LY 127
2LY3 127
2LY4 127
2LY5 127
2LY8 127
3LY 127
ỐNG 34 9D 91
KẼM 1LY 91
1LY1 91
1LY2 91
1LY35 91
1LY5 91
1LY7 91
1LY8 91
2LY 91
2LY3 91
2LY4 91
2LY5 91
2LY8 91
3LY0 91
3LY2 91
3LY6 91
3LY8 91
4LY 91
ỐNG 42 9D 61
KẼM 1LY 61
1LY1 61
1LY2 61
1LY35 61
1LY5 61
1LY7 61
1LY8 61
2LY 61
2LY3 61
2LY4 61
2LY5 61
2LY8 61
3LY 61
3LY2 61
3LY6 61
3LY8 61
4LY 61

 

THÉP ỐNG KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
ỐNG 49 9D 61
KẼM 1LY 61
1LY1 61
1LY2 61
1LY35 61
1LY5 61
1LY7 61
1LY8 61
2LY 61
2LY3 61
2LY4 61
2LY5 61
2LY8 61
3LY 61
3LY2 61
3LY6 61
ỐNG 60 1LY 37
KẼM 1LY1 37
1LY2 37
1LY35 37
1LY5 37
1LY7 37
1LY8 37
2LY 37
2LY3 37
2LY4 37
2LY5 37
2LY8 37
3LY 37
3LY2 37
ỐNG 76 1LY1 24
KẼM 1LY2 24
1LY35 24
1LY5 24
1LY7 24
1LY8 24
2LY 24
2LY3 24
2LY4 24
2LY5 24
2LY8 24
3LY 24
ỐNG 90 1LY35 19
(ỐNG 89.1) 1LY5 19
KẼM 1LY7 19
1LY8 19
2LY 19
2LY3 19
2LY4 19
2LY5 19
2LY8 19
3LY 19
3LY2 19
3LY6 19
3LY8 19
4LY 19
ỐNG 114 1LY4
TM – KẼM 1ly8
2LY
2LY3
2LY4
2LY5
2LY8
3LY
3LY2
3LY6
3LY8
4LY0

 

ỐNG TRÒN GIA DỤNG
TÊN HÀNG DÀI CÂY
Barem / bó
ỐNG 12.7 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
ỐNG 13.8 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
ỐNG 15.9 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
ỐNG 19.1 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
ỐNG 21.8 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
ỐNG 22.2 6D 50
7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
TÊN HÀNG DÀI CÂY
Barem / bó
ỐNG 25.4 7D 50
8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
ỐNG 31.8 8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3
2LY5
2LY8
3LY
ỐNG 38.1 8D 50
9D 50
1LY 50
1LY2 50
1LY5 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3
2LY5
2LY8
3LY