Sắt, thép hộp

Danh mục: Sắt, thép và tôn

Mua với số lượng lớn xin liên hệ Hotline 19006714 để có giá tốt

THÉP VUÔNG KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
VUÔNG 12 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
VUÔNG 14 7D 100
KẼM 8D 100
8D5 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
VUÔNG 16 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
VUÔNG 20 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
1LY7 100
1LY8 100
2LY0 100
VUÔNG 25 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
1LY7 100
1LY8 100
2LY 100
VUÔNG 30 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
1LY7 100
1LY8 100
2LY 100
2LY3 100
2LY4 100
2LY5 100
2LY8 100
3LY 100

 

THÉP VUÔNG KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
VUÔNG 40 8D 100
KẼM 9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
1LY7 100
1LY8 100
2LY 100
2LY3 100
2LY4 100
2LY5 100
2LY8 100
3LY 100
VUÔNG 50 9D 100
KẼM 1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
1LY7 100
1LY8 100
2LY 100
2LY3 100
2LY4 100
2LY5 100
2LY8 100
3LY 100
VUÔNG 60 9D 64
KẼM 1LY 64
1LY1 64
1LY2 64
1LY35 64
1LY5 64
1LY7 64
1LY8 64
2LY 64
2LY3 64
2LY4 64
2LY5 64
2LY8 64
3LY 64
VUÔNG 75 9D 36
KẼM 1LY 36
1LY1 36
1LY2 36
1LY35 36
1LY5 36
1LY7 36
1LY8 36
2LY 36
2LY3 36
2LY4 36
2LY5 36
2LY8 36
3LY 36
VUÔNG 90 1LY4
TM – KẼM 1LY8
2LY
2LY5
VUÔNG 100 1LY4
TM – KẼM 1LY8
2LY
2LY5

 

THÉP HỘP KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
HỘP 13×26 7D 100
KẼM 8D 100
9D 100
1LY 100
1LY1 100
1LY2 100
1LY35 100
1LY5 100
HỘP 20×40 7D 70
KẼM 8D 70
9D 70
1LY 70
1LY1 70
1LY2 70
1LY35 70
1LY5 70
1LY7 70
1LY8 70
2LY 70
2LY3 70
2LY4 70
2LY5 70
HỘP 25×50 7D 50
KẼM 8D 50
9D 50
1LY 50
1LY1 50
1LY2 50
1LY35 50
1LY5 50
1LY7 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3 50
2LY4 50
2LY5 50
2LY8 50
3LY 50
HỘP 30×60 8D 50
KẼM 9D 50
1LY 50
1LY1 50
1LY2 50
1LY35 50
1LY5 50
1LY7 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3 50
2LY4 50
2LY5 50
2LY8 50
3LY 50
HỘP 30×90 8D 50
KẼM 9D 50
1LY 50
1LY1 50
1LY2 50
1LY35 50
1LY5 50
1LY7 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3 50
2LY4 50
2LY5 50
2LY8 50
3LY 50

 

THÉP HỘP KẼM
TÊN HÀNG Đ.Dày CÂY
Barem / bó
HỘP 40×80 9D 50
KẼM 1LY 50
1LY1 50
1LY2 50
1LY35 50
1LY5 50
1LY7 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3 50
2LY4 50
2LY5 50
2LY8 50
3LY 50
HỘP 50×100 9D 50
KẼM 1LY 50
1LY1 50
1LY2 50
1LY35 50
1LY5 50
1LY7 50
1LY8 50
2LY 50
2LY3 50
2LY4 50
2LY5 50
2LY8 50
3LY 50
HỘP 60×120 1LY4
TM – KẼM 1LY5
1LY7
1LY8
2LY
2LY5

 

THÉP HỘP ĐEN 
TÊN HÀNG DÀI CÂY
Barem / bó
HỘP 40×80 3M5 50
1LY1 4M 50
4M5 50
5M 50
HỘP 40×80 3M5 50
1LY35 4M 50
4M5 50
5M 50
HỘP 40×80 3M5 50
1LY7 4M 50
4M5 50
5M 50
5M5 50
HỘP 50×100 3M5 50
1LY1 4M 50
4M5 50
5M 50
5M5 50
HỘP 50×100 3M5 50
1LY35 4M 50
4M5 50
5M 50
5M5 50
HỘP 50×100 3M5 50
1LY7 4M 50
4M5 50
5M 50
5M5 50
TÊN HÀNG DÀI CÂY
Barem / bó
HỘP 60×120 3M5 50
1LY4 4M 50
TM 4M5 50
5M 50
5M5 50
HỘP 60×120 3M5 50
1LY8 4M 50
TM 4M5 50
5M 50